- POESIE dialettaliGiorgio Filera

Al me füneral

Và savei que chi iera mangià
tuta la nocc i sun sugnà
robba da ste propi mal
sun sugnà l’ me füneral:

Lungh e tirà ‘na cassia ‘nus,
tüt tapà tamme ‘na spus
la giacca bleu ‘l braj ‘d vigogna
disivu tüc “…smia cal dorma”.

E mi sentiva e bugiava nent,
e vriva ‘ncà nen spaurè tuta sta gent
e lì par lì sun tacà pensè…
prima ch’in seru i fach che scapè.

E ‘ntrament chi era lì me merlüs sech
jen rivà i bechin ‘nturn al lecc
a lè piami ‘n grand süvur
quanch chi jen viscà ‘l saldadur.

I sun duvü lasej fè
i riusciva pü nen parlè
furtun-a völ chi jen lasà na fesüra
e sun gudümi la sepultüra.

Jen ‘nviarasi cun la banda ‘n testa
e sun pensà… in fan la festa
e duciant a dla fesura
‘ngava sut cuntrol la sepultüra.

Darè dal car, tüc i parent
tenci i ghignavo a dent strenc
e mia fumna tutta desprà
la fava già ‘l cünt dla reversibilità.

Davanti ‘l fumni dal dispiasì
vardavo tüc mi chi iero vestì
n’ fund ‘i amis tüc ben tapà
parlavo ‘dlà partia dlà dumenga pasà.

A ‘n era mà un cal piangiva mè ‘n disprà
l’era prestami trenta miliun la sman-a pasà
a l’era l’ünich da veighi ‘n mutiv
da si cuntent da vugmi viv.

E lì sun propri düvü cunstatè
che ‘nveci ‘d piangi ‘s bütavo ghigné
sun tacà batti pügni dal gran nervus
e lé vula via cul cuercio ‘d nus.

Sun sautà fora cagnin me ‘n bisun
scapavo tüc giù par i rivun,
i sun piantà na bella ghignà
e sun truvami ‘ntal lecc desvegià.

I sun curü sübit ‘ntal ces
e sun vardami dinta ‘ntla spec
quanch chi sun vist chi era ‘ncù mì
sun fac na ghignadda, e sun turnà ‘nde durmì.

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera