Racconti e poesie

Racconti brevi, aforismi e poesie scritti da autori biellesi

Al me füneral

Agosto2011

Và savei que chi iera mangià
tuta la nocc i sun sugnà
robba da ste propi mal
sun sugnà l’ me füneral:

Lungh e tirà ‘na cassia ‘nus,
tüt tapà tamme ‘na spus
la giacca bleu ‘l braj ‘d vigogna
disivu tüc “…smia cal dorma”.

E mi sentiva e bugiava nent,
e vriva ‘ncà nen spaurè tuta sta gent
e lì par lì sun tacà pensè…
prima ch’in seru i fach che scapè.

E ‘ntrament chi era lì me merlüs sech
jen rivà i bechin ‘nturn al lecc
a lè piami ‘n grand süvur
quanch chi jen viscà ‘l saldadur.

I sun duvü lasej fè
i riusciva pü nen parlè
furtun-a völ chi jen lasà na fesüra
e sun gudümi la sepultüra.

Jen ‘nviarasi cun la banda ‘n testa
e sun pensà… in fan la festa
e duciant a dla fesura
‘ngava sut cuntrol la sepultüra.

Darè dal car, tüc i parent
tenci i ghignavo a dent strenc
e mia fumna tutta desprà
la fava già ‘l cünt dla reversibilità.

Davanti ‘l fumni dal dispiasì
vardavo tüc mi chi iero vestì
n’ fund ‘i amis tüc ben tapà
parlavo ‘dlà partia dlà dumenga pasà.

A ‘n era mà un cal piangiva mè ‘n disprà
l’era prestami trenta miliun la sman-a pasà
a l’era l’ünich da veighi ‘n mutiv
da si cuntent da vugmi viv.

E lì sun propri düvü cunstatè
che ‘nveci ‘d piangi ‘s bütavo ghigné
sun tacà batti pügni dal gran nervus
e lé vula via cul cuercio ‘d nus.

Sun sautà fora cagnin me ‘n bisun
scapavo tüc giù par i rivun,
i sun piantà na bella ghignà
e sun truvami ‘ntal lecc desvegià.

I sun curü sübit ‘ntal ces
e sun vardami dinta ‘ntla spec
quanch chi sun vist chi era ‘ncù mì
sun fac na ghignadda, e sun turnà ‘nde durmì.

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera

Al trav

Agosto2011

Im ricord quasi cinquanta agn fà
‘nghera ‘n trav pugia tacà na cà,
a l’era ‘n post chi ‘n truvavo a parlé
‘nver an bot, primma dan de lauré.

Lì sü qul trav iero tüc setà,
quaidün a fava la fümà,
bali snu sentiva a quintai,
pöi tüc a pe, a laurè ‘n Pray.

An fila indian-a tüc schierà
i talusavo giù par la caretà,
e lì ‘n mes sta cunfüsiun
parlavo ‘d pulitica o ‘d balun.

Ades che urmai sun pensiunà
an ven an ment al temp pasà,
al trav jen gavalo, e jen rangià la cà
e jen mort tüc cui ca’nghera setá…

Sun fac al gir al cimiteri saba matin
e sun truvai tüc, al Rico l’Ido l’Albin,
a me smiava da vugghij tal trav tüc setà
e nen lì ‘ntal cimiteri suterà.

Fos i sun l’ünich viv che ‘ntá cul trav l’è pugià ‘l cü
pensanghi ben a l’era nen temp perdü,
as fava dal beli ghignadi ‘n cumpagnia
e iero pien d’ümur e d’alegria.

 

 

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera


Messaggi

Agosto2011

Che bella chi tei,
partent dan ti pei.
Mi ‘d vöi sempi ben;
no, al nom lù fach nen,
però si ten leggi
i ‘t duvrii capì,
che qulla persun-a
i tei propi tì.

 

 

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera


Scricciolo

Agosto2011

Si scricciolo lu sach
jen trop trent agn ad diferensa
ma mi ‘d vuliva ben
e sun pü nen bun stè sensa.

Dà quand chi te ‘ndà via
la mia vita l’è cambià
‘n ghè pü gnente cà me stimula
e sun sempi ‘nuià.

Si scricciolo lu sach
lu sach che urmai sun rimbambì
chi pii pretendi ‘dmei
che’ntipo tame mi.

Ma mì ‘d vuliva ben
it’eri tüt par mì
i sria stati ‘nsema
fin quand ‘ngava da murì.

Lu sava cà finiva
e chi te srii ‘ndà
‘n resta di bei ricord
di dì chi sun pasà.

Si te ‘nghè rasun
stamatin sun vardami tla specc
e sun propi cunstatà
chi sun diventà vecc.

T’augur truveni ün
cat vöda tant tant ben
e mi fin quand chi scamp
restrai sempi tlà mia ment.

 

 

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera

 

 

  • biella
    Tutte le poesie e i racconti sono forniti dai rispettivi autori o da chi ne è autorizzato. Nessun uso di esse può essere fatto senza autorizzazione. Sono inserite opere scritte da persone che vivono o che sono originarie del biellese. Tutti possono partecipare inviando una mail a biellaclub@gmail.com con: nome e cognome (o pseudonimo), e-mail da pubblicare (o eventuale link internet), testo di almeno due opere. - Sono pubblicate da 2 a 7 opere per ogni autore.