DIALETTO

Qulla mácia dal filera

Poesie in dialetto valsesserino

Presentasiun
Mi quan cà ven nocc
i pij 'n toch ad carta e cuminc fé scarabocc.
Qulli seiri chi sun an nuià
an ven tüt facil, tüt dan fià.
I scriv da tüt. Qualunque asnà,
però i dev si triste, o n'amurà,
se no i te glá fè nent
esprimmi ben i sentiment.
Sutta 'l querti
Tirlo via as pe
ten cerchi mà par feti perdunè
si't völi la pas, te nen da fé parecc,
nen fé '1 rüfian quand chi suma a lecc.

Ten ghè na sensibilità tame n'elefant,
ma par staseira it fach 'nde 'n bianch
chissà che 'n bel mument it possi capì:
"ades girti pura, e büt-ti durmì".

A lè comoda la vitta parecc
ten tratti ma ben quand chi summa a lecc
dürant al dì tei sempi cagnin,
a lè ma sutta '1 querti chi 'tfè 'l gugnin.

Tei da vreimi pü ben, e pü rispett
pöi vugrai chi 'ndumma ben dinta e fora dal lecc.

Mural

A rüsiatè a cunven mai,
ma a la fin, jen truvasi con al gambi 'n crusiai
L'amara surpreisa
A-A-A- Pensionato cercasi scopo matrimonio

Giuvanin fresch 'd pensiun
l'è rispondü a cula insersiun.
Dopo trei 's man-ni sperava gnanc pü,
na bella matin l'è ricevü:
na lettra rösa a fiurellin,
ca's presenteisa saba matin,
cun l'indiris specificà
dan paesot an tal Munfrà.
Alla vigilia a l'è nen durmì
a l'è ausasi un po' rimbambì,
'n filà la müda dal grandi uccasiun
e l'è 'nviarasi alla stasiun.
E sura '1 treno taca pensé:
sa l'è trop brutta, i fach che scapé,
chi sà mi ca 'srà, a sarà mora, a sarà biunda,
a sarà veggia, a sarà giuvna?
E 'ntrament che Giuvanin a pensava
alla stassiun '1 treno 's fermava,
grampa '1 massulin l'è bütasi d'ardris
e l'è 'nviarasi cun cul indiriss.
Qund l'è rivà sutta '1 purtun
a fava '1 cor ca fava pum pum,
rangià la cruvatta, lisciasi i cavei
l'è faisi curaggi, sunà 'l campanel.
A l'è druilo n'a veggia bacücca
quatt dent an crus, n'a faccia brütta:
"buon giorno signora, con emozione
io son venuto per quella inserzione".
"Mi scusi sa la vedo sola
è dentro in casa la sua figliola?"
" O munsü che bella impressiun
ma sun propi mì qülla 'd insersiun".
A l'è sentüsi 'l gambi tremé
e na gran voia da pudej scapé,
cun an fil ad vus a l'è giüst murmurà
"a l'è nen nè par mi, l'è par al me pà.

Altre poesie dialettali nella sezione http://www.biellaclub.it/poesie/?cat=22