Racconti e poesie

Racconti brevi, aforismi e poesie scritti da autori biellesi

J AGN

novembre2014

J ho vist ël mond cambié.
‘N cà dij me vecc
j dovravo ‘nco ‘l chinché
dëdnas lë specc,
p’ërdobié
l’lum a petrolio.
‘Dess aj è
ën gir da nòcc,
gran fari a lèd
d’ automòbil a gasolio.
Mi j ho ‘mparà a comuniché
vardand ben la gent ën facia,
ò scrivend con piuma e inciost,
pur fasendje quaiche macia.
‘Dess s’ëscriv da ‘n tucc ij post,
basta avej ij die svicce
e ‘n telefonin dispost.
E tegnend j orëgge dricce
‘t peu savej da tut ël mond,
neuve bo-ne,neuve grame,quai’dispet,
s’ët è bon,ma fi-na ‘ fond,
gabogné con Internet.
‘T peu parlé con tanta gent,
fin-a cola ‘n paradis,
peu ,‘t van subit da la ment,
parchè t’è mai vistje ‘l vis.
Mi, i son ho rivà fin’ chì
dòpo quai’tribulassion,
quaich maleur j l’ho patì,
pura sensa d’i gran dagn,
con fortun-a, ‘d vòte tanta
‘M resta ‘mè ‘na sensassion,
da nen ‘vei vivune otanta,
ma otscent ëd costi agn.

Otober 2014-10-07 –  Gigi Vaglio – luisdivaj@libero.it

Ant’ al bal

luglio2013

Li satà.

Ogni tant, na vota al meis,
mi e l’mè balarin,
a la sossa manera
j manduma via ij sagrin.

J fuma nen di grand sautun
i-s cuntetuma di na marcëtta,
d’in valser lent, düj tanghi
e na masurchëtta.

Però is na fuma na pel
a vardé sti vigiot
che ciapà ‘ nt la tampesta urmunal
a-s crëdu n’cura di giuvnot.

Arriva la “cumparsita”
tücc an pista
a ci ca strensc pü fort.

Ma j’han da fé ij cünt
cun la pansciota
al fià cürt, al südor.
Marun, as miju mac pü na buiota!

Rosangela Gabella – poesiabiellese@libero.it

Li satà.

luglio2013

Li satà.

Radis prufundi
carsüij suta magra tera
ansema la brüta vuss
ad la guera.

Stent, dulur,
miseria, delüsiun
amur, peransi
e tanti urassiun.

Sun ‘j noss Vecc,
j Noni.
Cumussiun l’è ritruveji
magari bisnoni.

quasi tücc ansema
an-ti na grossa cà
an fila süi cadreghi
di na sala, li satà.

An cit suriss
sü la facia rassegnà
a vuss bassa
ad digu:

“portmi a cà…
ma specia la mia Mama,
fi-na l ‘gat ch’al gnaula,
ch’al ciama…”

Paroli ch’a strensu l’cheur.
Magun l’è dinta mì.
I tas, fach na carëssa
e i vach via da lì.

Ma pë fora i pens sagrinà
a quant chi sarù
magari fin-a mì
ant’ ün-a ‘dsi sali,
an fila, li satà.si.

Rosangela Gabella – poesiabiellese@libero.it

Madona neira

giugno2013

Puisia an poc ironica ca la pija an gir bunariament ai pelegrin d’Urupa.

Lassü ‘ntla cunca d’Urupa
anfiteatro natüral
‘te ca fa n’dì bel
e duj di fa tampural,

aj riva gent dla bassa
da tüti ‘j part
da ben luntan
da pü luntan ancura.

Aj dociu tücc
se l’ Mucrun a ja l’capel
cun la speransa
che stavota a faga bel.

Cumpagnà dal previ
sun pelegrin
cai ven-u a Urupa
par dai sagrin.

Quaicün sal seriu
a lè credent
diaucc aj crëdu
par sgüressi j dent.

Parchè a Urupa
jè ci ca ven
par preghé n’ tla piola
n’ ti ca s’ mangia ben.

Setà a taula
as sent religios
basta ca’s disbroiu
a purteji quaicoss.

E l ‘ prega:
Padre nostro Padre nostro,
fa che arrivi un buon arrosto
e, per favore, Madonna nera,
che non si scordin la barbera.

L’è dispost a fe la spejsa
par jagnulot a la piemunteisa,
pulenta cunscia, parlumni nen,
t’la spassa tüta, se gnün lu ten.

Però sun tancc c’aj van a mëssa
parchè la fede l’è na carëssa
par la Madona aj sun lì
j’ han manca di so piasì.

Ma nen sempi la gent
l’ ha passiensa da cuntentessi
la vë l’ miracul, lu pretend,
e ja rasun , la Madona,
quaj vota d’han rabiessi.

Pori Madona, que la pë feji
Tücc la pë nen cuntenteji
Büta püra ca la fa miracuj,
ma quaicün dabun a’s tracu.

” Ju düi brass , na ment sola,
dal Paradis am jütu nen,
l’han piantami chi da sola
a tüti quanti fe dal ben ”

La reclama la marun-a
parchè aj piju fin-a al fià
quasi ai ven la tentassiun
da ciapé sü e n’desni a cà.

L’ültima vota chi jù visitala
l’era trop andafarà
ju truvala propi straca
j’ava l’aria an poc sècà,

A scutè si pelegrin
l’ha cumincià già dal matin
l’ha finì ca l’era seira…
it garantis …l’era propi neira!

Renzo Antoniotti – poesiabiellese@libero.it

Al me füneral

agosto2011

Và savei que chi iera mangià
tuta la nocc i sun sugnà
robba da ste propi mal
sun sugnà l’ me füneral:

Lungh e tirà ‘na cassia ‘nus,
tüt tapà tamme ‘na spus
la giacca bleu ‘l braj ‘d vigogna
disivu tüc “…smia cal dorma”.

E mi sentiva e bugiava nent,
e vriva ‘ncà nen spaurè tuta sta gent
e lì par lì sun tacà pensè…
prima ch’in seru i fach che scapè.

E ‘ntrament chi era lì me merlüs sech
jen rivà i bechin ‘nturn al lecc
a lè piami ‘n grand süvur
quanch chi jen viscà ‘l saldadur.

I sun duvü lasej fè
i riusciva pü nen parlè
furtun-a völ chi jen lasà na fesüra
e sun gudümi la sepultüra.

Jen ‘nviarasi cun la banda ‘n testa
e sun pensà… in fan la festa
e duciant a dla fesura
‘ngava sut cuntrol la sepultüra.

Darè dal car, tüc i parent
tenci i ghignavo a dent strenc
e mia fumna tutta desprà
la fava già ‘l cünt dla reversibilità.

Davanti ‘l fumni dal dispiasì
vardavo tüc mi chi iero vestì
n’ fund ‘i amis tüc ben tapà
parlavo ‘dlà partia dlà dumenga pasà.

A ‘n era mà un cal piangiva mè ‘n disprà
l’era prestami trenta miliun la sman-a pasà
a l’era l’ünich da veighi ‘n mutiv
da si cuntent da vugmi viv.

E lì sun propri düvü cunstatè
che ‘nveci ‘d piangi ‘s bütavo ghigné
sun tacà batti pügni dal gran nervus
e lé vula via cul cuercio ‘d nus.

Sun sautà fora cagnin me ‘n bisun
scapavo tüc giù par i rivun,
i sun piantà na bella ghignà
e sun truvami ‘ntal lecc desvegià.

I sun curü sübit ‘ntal ces
e sun vardami dinta ‘ntla spec
quanch chi sun vist chi era ‘ncù mì
sun fac na ghignadda, e sun turnà ‘nde durmì.

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera

Al trav

agosto2011

Im ricord quasi cinquanta agn fà
‘nghera ‘n trav pugia tacà na cà,
a l’era ‘n post chi ‘n truvavo a parlé
‘nver an bot, primma dan de lauré.

Lì sü qul trav iero tüc setà,
quaidün a fava la fümà,
bali snu sentiva a quintai,
pöi tüc a pe, a laurè ‘n Pray.

An fila indian-a tüc schierà
i talusavo giù par la caretà,
e lì ‘n mes sta cunfüsiun
parlavo ‘d pulitica o ‘d balun.

Ades che urmai sun pensiunà
an ven an ment al temp pasà,
al trav jen gavalo, e jen rangià la cà
e jen mort tüc cui ca’nghera setá…

Sun fac al gir al cimiteri saba matin
e sun truvai tüc, al Rico l’Ido l’Albin,
a me smiava da vugghij tal trav tüc setà
e nen lì ‘ntal cimiteri suterà.

Fos i sun l’ünich viv che ‘ntá cul trav l’è pugià ‘l cü
pensanghi ben a l’era nen temp perdü,
as fava dal beli ghignadi ‘n cumpagnia
e iero pien d’ümur e d’alegria.

 

 

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera


1943 I elementare

agosto2011

La scola l’era ‘nviarà,
ieru quasi tüc cun la boccia plà,
an ‘tlura l’era ‘ncà ‘l barbé
e tüc cun al socculi ti pè.

Cun al braij curti fin-a ‘1 ginöcc
e quaidün ‘ngava i piöcc,
cun la cartella faccia ‘d pesset
suma ‘nviarasi tücc nech nech.

Darè dal banch, pià pusisiun
guai ‘dün ‘ngava i lacrimum,
e la maestra l’è daisi da fé
‘nveci che scrivi l’è faini giuvé.

A l’è pasani dal temp, a l’è vulà,
a l’è gia des agn chi sun pensiunà,
maestra Olga mi ‘t ringras tant
a l’è servimi quant chi sun gnü grand.

 

 

Poesia in dialetto valsesserino di Giorgio Filera


« Older Entries
  • biella
    Tutte le poesie e i racconti sono forniti dai rispettivi autori o da chi ne è autorizzato. Nessun uso di esse può essere fatto senza autorizzazione. Sono inserite opere scritte da persone che vivono o che sono originarie del biellese. Tutti possono partecipare inviando una mail a biellaclub@gmail.com con: nome e cognome (o pseudonimo), e-mail da pubblicare (o eventuale link internet), testo di almeno due opere. - Sono pubblicate da 2 a 7 opere per ogni autore.